Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Ostatnio dodane RSS

Zielona mila/The Green Mile (1999)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Zielona mila/The Green Mile (1999) Kolejny hit kinowy podejmuj?cy istotne zagadnienie etyczne. Paul Edgecombe (Tom Hanks) w 1935 r. by? szefem stra?ników bloku ?mierci w wi?zieniu Cold Mountain, który w ramach swoich obowi?zków prowadzi? skaza?ców do celi ?mierci po zielonej wyk?adzinie("zielona mil ...

Filadelfia/Philadelphia (1993)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Filadelfia/Philadelphia (1993) Jeden z kultowych filmów lat 90-tych z Oskarow? rol? Toma Hanksa. Jest to historia chorego na AIDS adwokata, homoseksualisty, który w wyniku ujawnienia informacji o chorobie traci prac?. Opowie?? o niezwykle trudnej walce o w?asn? godno??. Film o dyskryminacji ...

Nasza klasa/ Klass (2007)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Nasza klasa/ Klass (2007) Film wbrew pozorom nie dotyczy popularnego portalu internetowego, ale opowiada przejmuj?c? histori? Joosep'a - introwertycznego nastolatka, którego milcz?ce usposobienie staje si? powodem braku akceptacji ze strony klasy, do której ucz?szcza. Ch?opiec znajduje ...

Typfilm
J?zykinny

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, który robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ció? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Obywatelskie niepos?usze?stwo Próba okre?lenia poj?cia

Obywatelskie niepos?usze?stwo Próba okre?lenia poj?cia Spis tre?ci Rozdzia? I . W kierunku poj?cia postawy obywatelskiej 1 . Cz?owiek jako osoba 2 . Wspólnotowy wymiar ?ycia osoby ludzkiej 3 . Wspólnota polityczna 4 . Postawa obywatelska Rozdzia? II . W stron? definicji obywatelskiego niepos?usze?stwa 1 ...

Kategoria:Studia wy?sze

Nowy elementarz etyczny

Nowy elementarz etyczny Publikacja zawiera rozwa?ania na temat warto?ci i wolno?ci, dobra i z?a, sumienia i winy, sensu ?ycia i szcz??cia.

Od zygoty do osoby

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Od zygoty do osoby Ksi??ka skupia si? na wspó?czesnym problemie etycznym aborcji.Jest ona prób? rozpatrzenia zasadno?ci jednego z g?ównych argumentów przeciwko przerywaniu ci??y – argumentu potencjalno?ci.

Ksi??yc / Moon (2009)

ā˜…ā˜…

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, który w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krótkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutków. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twórcy snuj? fabu??, której g?ównym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl