Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Ostatnio dodane RSS

NAJKRÓTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do naucz...

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

NAJKRÓTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do nauczania etyki Najkrótsza historia etyki autorstwa Jerzego Zimi?skiego adresowana jest do szerokiego kr?gu odbiorców uczniów,nauczycieli oraz dla ka?dego zainteresowanego czytelnika. Ka?dy rodzia? sk?ada si? z trzech cz??ci: - w cz??ci pierwszej umieszczone s? fragmenty tekstów ?ród?o ...

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodsta...

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szkó? Ponadpodstawowych Nowoczesny podr?cznik prof. Magdaleny ?rody, znanej filozofki i dzia?aczki publicznej, stanowi doskona?? podstaw? dla wolnej i odpowiedzialnej dyskusji na tematy fundamentalne dla naszego ?ycia: mi?o?ci, wolno?ci, szcz??cia, obowi?zku. Dostarcza wiedzy z ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat Film porusza etyczne problemy zwi?zane z kapitalizmem, globalizacj? oraz wielkimi korporacjami i ich moralno?ci?. Budzi równie? problemy zakresu moralnie dopuszczalnego aktywizmu.

Bajki filozoficzne

Bajki filozoficzne Przedstawiamy 60 bajek i przypowie?ci zaczerpni?tych z filozofii zachodniej, m?dro?ci Wschodu, mitologii. Do ka?dej do??czono komentarz, który wprowadzi Ci? do pracowni filozofa. A tam... Mo?esz wykroczy? poza dos?owne znaczenie bajki, mo?esz stawia? pytania ...

Wiedza o etyce

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Wiedza o etyce Ksi??ka adresowana jest do uczniów, studentów a tak?e do wszystkich zainteresowanych my?l? etyczn?. Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci, które przedstawiaj? kolejno: podstawy etyki ogólnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki szczeg ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Bromba i filozofia

Bromba i filozofia Wrzesie? 2004 - Bromba od dawna interesuje si? filozofi?. Mo?na powiedzie?, ?e to jej Wielka Pasja. Ka?dy, kto pozna? Bromb? wiele lat temu, nie poczuje si? rozczarowany. Tak, to znów ona! Ona a tak?e inni mieszka?cy Naszej Okolicy. Glu?, Fikander, Malwinka, ...

Kamyk filozoficzny

Kamyk filozoficzny Pierwszy tom z serii podr?czników do filozofii dla liceum i technikum prezentuje wybrane zagadnienia filozoficzne od staro?ytno?ci do renesansu. Autorka skupia si? na najwa?niejszych ideach w historii my?li i - co istotne - przedstawia je w sposób jasny i przys ...

W stron? morza / Mar adentro

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

W stron? morza / Mar adentro Film poruszaj?cy problem eutanazji. Film jest opowie?ci? o ?yciu Ramona Sampedro (Javier Bardem), cz?owieka który przez prawie 30 lat swojego ?ycia toczy? walk? o... ?mier?, która w jego rozumieniu by?a ucieczk? od cierpie?. Po ci??kim wypadku zosta? sparali?ow ...

Typfilm
J?zykpolski

"Etyka - ?wiat warto?ci moralnych"

"Etyka - ?wiat warto?ci moralnych" Intencj? autorów podr?cznika "?wiat warto?ci moralnych" jest inspirowanie uczniów do samodzielnej reflekcji zarówno nad przeczytanymi tekstami, jak i nad wspó?czesnym ?wiatem i w?asnymi postawami. Wprowadzenia do rozdzia?ów, tematyczny uk?ad tre?ci, kontrowersyjne tekst ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Prawo do ?ycia

Artyku? poruszaj?cy kwestie praw cz?owieka w tym najwa?niejszego prawa do ?ycia. Obszerna analiza jego znaczenia, zastosowania i problemów wynikaj?cych z jego u?ycia.

Kategoria:Prawa cz?owieka

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl