Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Ostatnio dodane RSS

Komunikacja lekarz - pacjent. Konflikty.

Komunikowanie si? lekarza z pacjentem - potencjalne ?ród?a konfliktu

Typlink
J?zykpolski

Scenariusz lekcji etyki: Etyka wojny i pokoju

Scenariusz lekcji etyki opracowany przez Rafa?a Stop? z Wy?szej Szko?y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; Wydzia? Filozoficzny; Studia podyplomowe „Wiedza o Kulturze, Etyka i Filozofia”. Cele lekcji: - zapoznanie uczniów z wybranym zagad ...

Bezmy?lna wolno??

Istota wolno?ci od staro?ytno?ci po wspó?czesno??. Czym rzeczywi?cie jest prawdziwa wolno???

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ NOTARIUSZA

Kodeks zawiera ogólne obowi?zki notariusza, obowi?zki wobec stron czynno?ci, wobec innych notariuszy, wobec wspó?pracowników oraz wzajemne obowi?zki samorz?du notarialnego i notariuszy.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ NOTARIUSZA

Kodeks zawiera ogólne obowi?zki notariusza, obowi?zki wobec stron czynno?ci, wobec innych notariuszy, wobec wspó?pracowników oraz wzajemne obowi?zki samorz?du notarialnego i notariuszy.

Kodeks etyki s?dziów

Zbiór zasad etyki zawodowej s?dziów.

Kategoria:Kodeksy zawodowe

Etyka niezale?na z perspektywy metaetycznej (Tadeusza K...

Czym jest metaetyka, jej przedmiot, nurty oraz jakie stawia sobie do rozwi?zania problemy. Dlaczego analizowa? etyk? Kotarbi?skiego poprzez perspektyw? metaetyczn??

Kategoria:metaetyka

UMI?OWANIE PRZYSZ?O?CI ALBO FILOZOFIA SPRAW OSTATECZNYC...

UMI?OWANIE PRZYSZ?O?CI ALBO FILOZOFIA SPRAW OSTATECZNYCH Obszerna monografia my?li Miko?aja Bierdiajewa (1874-1948), jednego z najwybitniejszych przedstawicieli religijnego nurtu filozofii rosyjskiej, autora m. in. klasycznej pracy Nowe ?redniowiecze. Rozmy?lania o losie Rosji i Europy. Autor ksi??ki, prof. Mar ...

SPÓR O ETYK? ?RODOWISKOW?

SPÓR O ETYK? ?RODOWISKOW? Kryzys ekologiczny wywo?any przez nasz? cywilizacj? pog??bia si? coraz bardziej i coraz pilniejsza staje si? potrzeba przeciwdzia?ania. Zaanga?owanie na rzecz rozwi?zania tego problemu nie mo?e ogranicza? si? jedynie do prawodawstwa i odpowiedniej polityk ...

"Dylematy etyków biznesu"

Etyka biznesu boryka si? z dylematami dwojakiego rodzaju:zwi?zane z pe?nionymi rolami w etyce biznesu i wynikaj?ce po prostu z samej etyki, jako takiej.Norm? wszelkiej etyki zawodowej jest dzia?anie na korzy?? klientów i w ich interesie.Etycy biznesu wyst?pu ...

Kategoria:Etyka biznesu

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl