Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

agataz

Pozycje w katalogu(17)

Dyskryminacja gatunkowa - temat przemilczany przez etyk...

★★★

Czy post?powanie etyczne jest naszym prawem, czy te? obowi?zkiem? Je?li jest prawem, to oznacza to, ?e jest to akt woli, a nie przymus.Niewielu z nas oburza si?, gdy wcze?niej maltretowane zwierz?ta ko?cz? swoje ?ycie na naszych sto?ach. Nie oburzaj? maso ...

Etyka zwierz?t w ?wietle idei zrównowa?onego rozwoju

Etyka zwierz?t w ?wietle idei zrównowa?onego rozwoju W artykule podejmuje si? prób? nakre?lenia historyczno-kulturowych ?róde? etyki zwierz?t. W zwi?zku z tym wyró?nia si? w porz?dku chronologicznych status przedmitologiczny, mitologiczny, religijny oraz filozoficzny zwierz?t.

Kategoria:Zwierz?ta

Samobójstwo rozpatrywane w ramach etyki indywidualnej

Artyku? krótko omawia histori? i ró?ne rodzaje pogl?dów etycznych na temat samobójstwa. Napisany zosta? z my?l? o lekarzach do?wiadczaj?cych takich przypadków w swoim ?yciu zawodowym. Pytanie bowiem brzmi, co w?a?ciwie nale?y my?le? o cz?owieku, który odebra? sobie ?ycie? ...

Kategoria:Samobójstwo

?WIAT ZWIERZ?T W ?WIETLE ETYKI

Fragment ksi??ki, w której Tadeusz ?lipko porusza kwesti? zwierz?t na tle etyki.

Kategoria:Zwierz?ta

Etyczna ochrona ?rodowiska naturalnego

?rodowisko naturalne jawi si? jako konkretne dobro, o które nale?y si? troszczy? i które nale?y chroni?. Tym samym staje si? przedmiotem zainteresowania etyki.

"O patrioty?mie"

Autor w swym opracowaniu podaje definicj? takich poj?? jak: ojczyzna, patriotyzm ... Wiele uwagi po?wi?ca wychowaniu w duchu patriotycznym i kszta?towaniu woli. Mówi te? o obowi?zku obrony Ojczyzny.

Kategoria:Patriotyzm

Problem samobójstwa

Problem samobójstwa, jego motywów, oceny i nak?adanych na nie ogranicze? stanowi integralny sk?adnik zagadnie? zwi?zanych z filozoficzn? postaw? wobec ?mierci. Jak pisze John M. Rist, "w staro?ytno?ci klasycznej samobójstwo by?o zjawiskiem nie tylko zwyk?ym, ale a ...

Kategoria:Samobójstwo

Niech ?yje przyja??

Zawieranie przyja?ni dokonuje si? zazwyczaj w sposób spontaniczny. I cho? mo?emy, a nawet powinni?my szuka? przyjació?, to jednak nie wolno nam upatrzonej przez siebie osoby - wbrew jej woli - usi?owa? czyni? naszym przyjacielem. W budowaniu przyja?ni nie mo?na ...

Kategoria:Przyja??

Czy etyka lekarska jest potrzebna?

Pytanie postawione w tytule wyst?pienia mo?e wydawa? si? retoryczn? prowokacj?. ?yjemy wszak w dobie rozkwitu wielu etyk zawodowych z etyk? biznesu i etyk? medyczn? na czele. Z racji zatem swego istnienia i dynamicznego rozwoju etyka lekarska i medyczna ...

Dlaczego przyja?? boli?

"Prawdziwe przyja?nie rodz? si? tylko w?ród osób ?wiadomych swojego „ja”, zainteresowanych innymi lud?mi, zdolnych do empatii, lojalno?ci i oddania. Wymagaj? te? wyzbycia si? – a wi?c niezb?dnej straty – niektórych z naszych roje?, dotycz?cych przyja?ni. Wymagania ...

Kategoria:Przyja??

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl