Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Amelia Dulko

Pozycje w katalogu(10)

Genetyka

Francois Chapeville urodzony w Polsce profesor genetyki, wieloletni dyrektor naukowy Instytutu im. Jacquesa Monoda w Pary?u

In?ynieria genetyczna - szanse i zagro?enia

In?ynieria genetyczna - szanse i zagro?enia Od kiedy w 1997 roku brytyjscy naukowcy dokonali udanego sklonowania owcy imieniem Dolly, temat in?ynierii genetycznej sta? si? wa?nym zagadnieniem dysputy publicznej. Jest ona jednak zdominowana nie przez zagadnienia techniczne, które s? tak bardzo skomplik ...

"Naukowa teoria szcz??cia"

Szcz??cie wed?ug nauki

Kategoria:Etyka spo?eczna

Medyczne usprawnianie cz?owieka

Artyku? prof. Jerzego Vetulaniego, wybitnego neurobiologa i psychofarmakologa. Artyku? ten porusza temat budz?cy oczywiste kontrowersje, ukazuj?cy nowe i nie?atwe cz?sto do akceptowania oblicza i drogi rozwoju wspó?czesnej medycyny. Od medycyny wspó?czesnej ?? ...

"Dylematy etyczne wokó? sklonowanej przysz?o?ci.", "Niep?o...

Dwie opinie : ks. prof. Marian Machinek MSF „Dylematy etyczne wokó? sklonowanej przysz?o?ci" dr Cezary ?ekanowski „Niep?odno??. Klonowanie. Ewolucja kierowana."

Kategoria:Klonowanie

Sukcesy naukowe bilogów a problemy etyczne

Artyku? prof. A. Paszewskiego, wyg?oszony w trakcie Sympozjum na Uniwersytecie Warszawskim pt. Cz?owiek-Nauka-Wiara, które odby?o si? z okazji 2000-lecia chrze?cija?stwa.

Aspekty etyczne biotechnologii

Aspekty etyczne biotechnologii Marek Szarucki - adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tolerancja?

Mariusz Agnosiewicz o problemie nietolerancji w Polsce.

Kategoria:Dyskryminacja

Sklep z ludzkim cia?em

W r. 1993 Andrew Kimbrell, dyrektor International Center for Technology Assessment w Waszyngtonie wyda? ksi??k? " The human body shop" ( "Sklep z ludzkim cia?em" lub "Warsztat ludzkiego cia?a") , za? podtytu? w polskim t?umaczeniu brzmi: "In?ynieria i mar ...

Quo vadis, medicina?

Niewiarygodny post?p w medycynie i neurobiologii prowadzi do mo?liwo?ci stosowania technik medycyny poza jej tradycyjnymi celami. I rodzi pytania natury etycznej.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl