Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Flower

Pozycje w katalogu(2)

Zbrodnia- Twarz? w twarz ze wspó?czesnym niewolnictwem

Polecam ksi??k? nt wspó?czesnego niewolnictwa i handlu lud?mi. Wydawnictwo Znak daje mo?liwo?? przeczytania fragmentu, jak najbardziej polecam ca?o??. Dobrze si? czyta cho? tematyka nie jest lekka...

Kategoria:Niewolnictwo

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl