Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Iga

Pozycje w katalogu(4)

Raport o stanie patriotyzmu

Geneza patriotyzmu jako mi?o?ci wobec Ojczyzny i wspólnoty narodowej.Powinno by? to nie tylko uczucie a równie? postawa s?u?by wspólnocie.Patiota dzi? i kiedy?.Jak powinny sie przejawia? emocje,jak postawa u cz?owieka,który kieruje sie b?d? potrebuje kierowa? patriot ...

Kategoria:Patriotyzm

Wychowanie patriotyczne dzisiaj.Jak kocha? Ojczyzn??

Autor przyrównuje patriotyzm do niezb?dnego i koniecznego dzia?ania w ?yciu cz?owieka jako cz?onka spo?ecze?stwa.Rodzina mo?e sie wydawa? czasem niewystarczaj?ca.Odpowied? czym tak naprawd? jest/powinien sta? sie patriotyzm.Przedstawienie przejawów dojrza?ej mi ...

Kategoria:Patriotyzm

Patriotyzm

Porównanie i rozgraniczenie patriotyzmu i nacjonalizmu.Pochodzenie dwóch skrajnie podobnych postaw.Kochanie Ojczyzny ma si? rozpoczyna? od jej poznania a nie nieprawid?owego dzia?ania.Patriotyzm-budulcem cz?owieka.

Kategoria:Patriotyzm

Patriotyzm dzi?

Zdefiniowanie patriotyzmu i nacjonalizmu.Wyra?ne napi?tnowanie drugiej postawy/dzia?ania.Problemy ze zbiorow? odpowiedzialno?ci? w?ród spo?ecze?stwa.

Kategoria:Patriotyzm

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl