Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

madzik

Pozycje w katalogu(20)

Czas samobójców

★★

Czas samobójców Szybkie tempo ?ycia, stres, ci?g?a potrzeba wykazywania si? przed innymi swoimi zdolno?ciami jak i narastaj?ce poczucie izolacji, niew?tpliwie sprzyjaj? autodestrukcji. Poza tym my, Polacy z naszym odwiecznym duchem romantyzmu i ch?ciami do heroicznych cz ...

Kategoria:Samobójstwo

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Wokó? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha

Wokó? problemu wolnej woli - wyk?ad W?odzis?awa Ducha Fragment wyk?adów W?odzis?awa Ducha. Punkt 5.6.Problem wolnej woli. Od determinizmu przez fatalizm, kompatybilizm i libertarianizm. David Hume, Zygmunt Freud, Thomas Huxley i teolodzy protestanccy, czyli wolna wola ukazana z wielu perspektyw.

Kategoria:S?aba wola

O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego

O specyfice dziedziny seksu i etyki ?ycia seksualnego Wielow?tkowy artyku?, który definiuje seks, omawia jego funkcje, przechodz?c nast?pnie do przeanalizowania koncepcji religijnych i teorii etycznych odnosz?cych si? do ?ycia seksualnego cz?owieka. Autor wychodzi z za?o?enia, ?e przedstawienie rozwa?a? "na tem ...

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna Autorka przedstawia rezultaty bada? odno?nie przedma??e?skiej aktywno?ci seksualnej przeprowadzone na grupie m?odych doros?ych.

Pó?tawska i narodziny seksualnej etyki katolickiej

Pó?tawska i narodziny seksualnej etyki katolickiej Czy skrajny konserwatyzm ko?cio?a w kwestii antykoncepcji i ?ycia seksualnego ma swój pocz?tek w pogl?dach Wandy Pó?tawskiej, krakowskiej lekarki? Artyku? zawiera fragmenty rozmowy, któr? Amerykanin Jonathan Kwitny przeprowadzi? z Wand? Pó?tawsk? oraz jej m??em, poz ...

Mi?dzy biologi? a etyk? – seksualno?? osób niepe?nosprawny...

Mi?dzy biologi? a etyk? – seksualno?? osób niepe?nosprawnych intelektualnie, pytania i zagro?enia „Seksualno?? jest integraln? cz??ci? osobowo?ci ka?dej istoty ludzkiej. Jej pe?ny rozwój zale?y od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, intymno?ci, ekspresji uczu?, przyjemno?ci, czu?o?ci i mi?o?ci. Prawa seksualne s? ...

Chrze?cija?stwo a warto?? aktu ma??e?skiego

Chrze?cija?stwo a warto?? aktu ma??e?skiego "Bez próby zrozumienia konkretnej sytuacji, w której znalaz?o si? chrze?cija?stwo w pierwszych wiekach swojego istnienia, nie jest mo?liwe w?a?ciwe ocenienie nauki wielu ojców Ko?cio?a odno?nie wspó??ycia seksualnego. S?owa wyrwane z kontekstu wydaj? si? nam pot?pien ...

Typlink
J?zykpolski

Prawo do posiadania broni jako Prawo Cz?owieka

Prawo do posiadania broni jako Prawo Cz?owieka Autorzy Deklaracji Niepodleg?o?ci USA — b?d?cy Ojcami Za?o?ycielami Stanów Zjednoczonych — zauwa?yli w spisanym przez siebie dokumencie, i? ka?da istota ludzka ma pewne niezbywalne prawa, których nikt, ani suweren absolutny, ani demokratyczna ‘wi?kszo??, ani wy ...

Kategoria:Posiadanie broni

Prawo do posiadania broni i hoplofobia

Prawo do posiadania broni i hoplofobia Gdy w marcu 2008 roku ówczesny pose? Andrzej Czuma przedstawi? swój projekt ustawy o dost?pie do broni, zawrza?o. Polacy mieliby w my?l ustawy du?o ?atwiejszy dost?p do broni ni? obecnie. Pojawi?o si? jednak wiele g?osów, ?e taka sytuacja – zamiast poprawi? bezpie ...

Kategoria:Posiadanie broni

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl