Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

munum

Pozycje w katalogu(1)

Etyka w dziennikarstwie obywatelskim

Etyka w dziennikarstwie obywatelskim Wyst?pienie prof. Wies?awa Godzica w czasie konferencji pt. "Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim", 20 marca 2009 r. Szko?a Wy?sza Psychologii Spo?ecznej.

Kategoria:Media

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl