Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematw etycznych...

Naczęściej oceniane 

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

★★★★★

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, ktry opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sistr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

★★★★★

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutkw. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twrcy snuj? fabu??, ktrej g?wnym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Krlestwo spokoju: Podr? do domu / Peaceable Kingdom: The Jo...

★★★★★

Krlestwo spokoju: Podr? do domu / Peaceable Kingdom: The Journey Home (2004) Film dokumentalny poruszaj?cy tematyk? szowinizmu gatunkowego z niezwykle fascynuj?cej perspektywy. Film opowiada histori? przemiany ludzi na co dzie? zajmuj?cych si? przemys?ow? hodowl? zwierz?t - ameryka?skich farmerw, ktrzy w pewnym momencie swojego doros? ...

Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebook...

★★★★

Szcz??cie Narodowe Brutto mierzone statusem na Facebooku Na Facebooku ka?dego dnia miliony ludzi dziel? si? swoimi uczuciami z lud?mi, ktrzy znacz? w ich ?yciu najwi?cej poprzez aktualizacje statusu. Te aktualizacje s? malutkimi okienkami na to, co u innych. S? zwi?z?e, tre?ciwe i opisuj?, co dzieje si? w tym tyg ...

Krzywda zwierz?t jako problem moralny

★★★★

Krzywda zwierz?t jako problem moralny Maria Grodecka w artykule tym pisze o krzywdzie zwierz?t hodowanych na pokarm, zwierzobjstwie, wegetarianizmie i wsp?czuciu.

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dw etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Wiedza o etyce

★★★★

Wiedza o etyce Ksi??ka adresowana jest do uczniw, studentw a tak?e do wszystkich zainteresowanych my?l? etyczn?. Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci, ktre przedstawiaj? kolejno: podstawy etyki oglnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki szczeg ...

Kategoria:Szko?a ?rednia

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat

★★★★

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat Film porusza etyczne problemy zwi?zane z kapitalizmem, globalizacj? oraz wielkimi korporacjami i ich moralno?ci?. Budzi rwnie? problemy zakresu moralnie dopuszczalnego aktywizmu.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl