Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematw etycznych...

Pozycje w katalogu RSS

Filadelfia/Philadelphia (1993)

★★★★½

Filadelfia/Philadelphia (1993) Jeden z kultowych filmw lat 90-tych z Oskarow? rol? Toma Hanksa. Jest to historia chorego na AIDS adwokata, homoseksualisty, ktry w wyniku ujawnienia informacji o chorobie traci prac?. Opowie?? o niezwykle trudnej walce o w?asn? godno??. Film o dyskryminacji ...

Zielona mila/The Green Mile (1999)

★★★★½

Zielona mila/The Green Mile (1999) Kolejny hit kinowy podejmuj?cy istotne zagadnienie etyczne. Paul Edgecombe (Tom Hanks) w 1935 r. by? szefem stra?nikw bloku ?mierci w wi?zieniu Cold Mountain, ktry w ramach swoich obowi?zkw prowadzi? skaza?cw do celi ?mierci po zielonej wyk?adzinie("zielona mil ...

Bez regu? (Unthinkable)

★★★★★

Bez regu? (Unthinkable) Czy je?li jedynym sposobem na rozbrojenie 3 bomb atomowych znajduj?cych si? w zaludnionych miastach jest torturowanie winnych i niewinnych, czy powinni?my torturowa?? Czy 3 miliony ewentualnych ofiar usprawiedliwiaj? dzia?anie "bez regu? moralnych?" Film ...

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat

★★★★

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat Film porusza etyczne problemy zwi?zane z kapitalizmem, globalizacj? oraz wielkimi korporacjami i ich moralno?ci?. Budzi rwnie? problemy zakresu moralnie dopuszczalnego aktywizmu.

NAJKRTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do naucz...

★★★★★

NAJKRTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do nauczania etyki Najkrtsza historia etyki autorstwa Jerzego Zimi?skiego adresowana jest do szerokiego kr?gu odbiorcw uczniw,nauczycieli oraz dla ka?dego zainteresowanego czytelnika. Ka?dy rodzia? sk?ada si? z trzech cz??ci: - w cz??ci pierwszej umieszczone s? fragmenty tekstw ?rd?o ...

O sytuacjach bez wyj?cia w etyce

★★★★★

O sytuacjach bez wyj?cia w etyce Mam dylemat! oto najcz?stszy sposb definiowania sytuacji, w ktrej musimy dokonywa? wyboru mi?dzy r?nymi postawami, warto?ciami itp. Ka?dy z nas w swoim ?yciu staje wielokrotnie przed tego typu wyzwaniem. Jednak nie ka?da sytuacja jest dylematem w sensie ?cis? ...

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

★★★★★

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, ktry opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sistr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Ksi??yc / Moon (2009)

★★

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, ktry w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krtkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

★★★★★

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutkw. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twrcy snuj? fabu??, ktrej g?wnym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Coming out po polsku

★★★★

Coming out po polsku Film pokazuje historie gejw i lesbijek, ktrzy odwa?yli si? publicznie przyzna? do swoich orientacji seksualnych. Sk?ania do refleksji nad wsp?czesnym prawem w Polsce, ktre wci?? nie zezwala na legalizacj? zwi?zkw partnerskich osb tej samej p?ci. Przede wszystkim jedn ...

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl