Wolno?? religii w Unii Europejskiej.

Jest to wypowied? prof. Romana Herzoga podczas konferencji w Warszawie, która jest o wolno?ci wyznania, ?wiatopogl?du i o wolnym wyborze dotycz?cym religii.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl