Dobro w tradycji filozofii analitycznej

Artyku? do pobrania b?d?cy przegl?dem najwa?niejszych podej?? do rozumienia dobra w filozofii analitycznej.

W filozofii analitycznej na kwesti? dobra mo?na spogl?da? z trzech odr?bnych perspektyw. W pierwszej perspektywie metaetycznej zadaje si? pytanie o znaczenie s?w moralnych, sposb istnienia oraz mo?liwo?ci poznania w?asno?ci i faktw normatywnych. Druga perspektywa, sporadycznie omawiana w podr?cznikach do metaetyki, charakteryzuje tych filozofw, ktrzy koncentruj? si? na poj?ciu dobrostanu (well-being). Dyskutowane jest ono zazwyczaj w ramach namys?u nad etyk? normatywn? przez autorw, ktrzy wiod? spr o najlepsz? wersj? utylitaryzmu lub deontologii. Trzeci nurt rozwa?a? nad dobrem wyznacza natomiast analityczna teoria warto?ci . Mo?na traktowa? j? jako odr?bn? dziedzin? filozoficznego namys?u, w ktrej zadaje si? pytania obecne tak?e w etyce normatywnej i metaetyce . Ta wielo?? perspektyw sprawia, ?e z rozwa?a? nad dobrem w filozofii analitycznej wy?aniaj? si? trzy niezale?ne wyspy intelektualne, ktre, cho? po??czone mostami, tworz? odr?bne metropolie. Jednym z celw niniejszego artyku?u jest ca?o?ciowe przedstawienie tego krajobrazu. Przyjmuj?c odpowiedni dystans zauwa?y? mo?na bowiem wsplne dla wszystkich trzech nurtw motywacje, ktre u r?nych autorw realizuj? si? nieco inaczej. Filozofowie prbuj? uczyni? etyk? bardziej naukow?, a jednocze?nie d??? do jej uspjnienia ze zdrowym rozs?dkiem, ktry wyra?a si? w szacunku dla potocznych, powszechnych intuicji moralnych zwanych fenomenami moralno?ci. To napi?cie mi?dzy scjentyzmem a potocznym do?wiadczeniem moralno?ci doczeka?o si? r?nych rozwi?za?. Po ponad stu latach filozofii analitycznej zauwa?y? mo?na jednak, ?e wsp?czesne teorie nie odbiegaj? znacznie od koncepcji obecnych u zarania filozofii analitycznej.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl