Uczciwo?? - zapomniana cnota?

"Uczciwo?? = naiwno??? Czy biblijnie wierz?cy cz?owiek mo?e mie? dylematy co do zasadno?ci bycia uczciwym w dzisiejszym ?wiecie? W ?wiecie, w którym d??enie do celu za wszelk? cen? (utylitaryzm) staje si? czym? powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawa? sobie pytania: Czy da si? osi?gn?? sukces w biznesie, czy da si? znale?? dobr? prac?, zarabia? tyle by starczy?o do pierwszego itp.- b?d?c cz?owiekiem uczciwym?"
Zdjęcia (1)
Recenzje (1)
przezuzarosa

czerwiec 12, 2010

Autor tekstu - Piotr Bartosik (pastor Ewangelicznego Ko?cio?a Reformowanego w Gda?sku) podejmuje problem uczciwo?ci rozwa?aj?c go z perspektywy etyki chrze?cija?skiej, z uwzgl?dnieniem przyk?adów p?yn?cych z ko?cio?a ewangelickiego. Wychodz?c od refleksji nad negatywnie i niestety powszechnie uto?samianiem uczciwo?ci z naiwno?ci?, czy brakiem zaradno?ci, podejmuje si? rozwa?enia problemu w ró?nych kontekstach. Kolejno opisuje aspekty uczciwo?ci i jej braku, objawiaj?ce si? w ró?nych dziedzinach ?ycia, jak praca, rodzina, ko?ció?, w?adza. Przywo?uj?c cytaty z biblii oraz przyk?ady ?ycia codziennego przypomina o podstawowych zasadach etycznych obowi?zuj?cych chrze?cijan.
Artyku? zdecydowanie dla osób zainteresowanych g?osem ko?cio?a w sprawach moralno?ci.

Wyƛlij recenzję»

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl