Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Deklaracja praw dziecka
Deklaracja praw mniejszo?ci
Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981
Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
Karta Narodw Zjednoczonych
Konwencja o ochronie praw cz?owieka i podstawowych wolno?ci
Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet
Konwencja w sprawie dyskryminacji rasowej
Mi?dzynarodowy Pakt Praw gosp., spo?. i kulturaln.
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
Mi?dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz.
Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl