Wolno?? s?owa dla Singera, wolno?? od Camerona.

Wolno?? s?owa wymaga bowiem aby?my wys?uchali wszystkich, nawet tych z którymi daleko nam do zgody i zbli?enia w kwestiach dotycz?cych podstawowych warto?ci, nawet najbardziej – jak nam si? wydaje bzdurnych i idiotycznych pomys?ów, idei, pogl?dów.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl