Wprowadzenie do Praw cz?owieka.

Autor stara si? przedstawi? czym s? prawa cz?owieka, jak przebiega?y zachodz?ce zmiany. Gdzie s? one potrzebne. Prawa cz?owieka wyznaczy?y dalsz? ewolucj? systemu politycznego i mi?dzynarodowego.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl