?ycie które mo?esz uratowa? - strona Petera Singera

Strona Petera Singera pod tym samym tytu?em co jego ksi??ka z 2009 roku - "The Life that You Can Save" nak?aniaj?ca do wydobywania ludzi ze skrajnej n?dzy

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl