Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowanie cz?owieka.

Artyku? prezentuje trzy stanowiska wobec problemu moralnej dopuszczalno?ci klonowania cz?owieka oraz ich podstawy filozoficzne.
1. Moralna zgoda na klonowanie cz?owieka w celach reprodukcji oraz terapii. Zwolennicy
klonowania cz?owieka odwo?uj? si? do materialistycznej antropologii oraz subiektywistycznej,relatywistycznej i utylitarystycznej etyki.
2. Przeciwnicy klonowania w celu reprodukcji, ale godz?cy si? na klonowanie tzw. terapeutyczne.
Nie uznaj? embrionw i p?odw ludzkich za istoty podlegaj?ce ochronie prawnej.
3. Ci, ktrzy sprzeciwiaj? si? klonowaniu zarwno w celach reprodukcji jak i terapii. Uznaj?
personalistyczn? antropologi? i chrze?cija?sk? etyk?. Cz?owiek zosta? stworzony przez Boga,
a ?ycie ludzkie zaczyna si? z chwili zap?odnienia.
Wszystkie trzy grupy pos?uguj? si? bogat? argumentacj?. Argumenty za i przeciw klonowaniu
s? czerpane zarwno z biologii, jak i z psychologii, socjologii, filozofii oraz religii. Autorka
tego artyku?u opowiada si? za trzecim stanowiskiem. Nie widzi jednak takich argumentw,
ktre mog?yby przekona? przeciwne strony sporu.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl