Kontrowersje - klonowanie

Klonowanie cz?owieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorw jest przede wszystkim niemo?liwe - nie potrafimy reprodukowa? poprzez klonowanie ludzkich cech behawioralnych i charakteru cz?owieka. Reprodukcja poprzez klonowanie jest ograniczona do osobistych zasobw genowych. Znacznie wa?niejsze aktualnie zagadnienie to ochrona charakterystyki tych zasobw jako w?asno?ci prywatnej i wykorzystania mo?liwo?ci jakie daje
klonowanie do wytwarzania ludzkich organw do transplantacji bezpo?rednio albo poprzez
ksenotransplantacje. W artykule wyja?nione jest, jakie normy prawne i w jakim zakresie reguluj? ten problem w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych pa?stwach, oraz kto i dlaczego jest
zainteresowany klonowaniem.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl