Mi?dzy ?wi?to?ci?, a warto?ci? ?ycia: w perspektywie klonowania ludzi.

"Im wi?cej wiemy tym wi?cej mamy obowi?zkw i tym wi?ksz? odpowiedzialno??. Dynamiczny rozwj biologii niesie wiele nadziei na uwolnienie ludzko?ci od chorb genetycznych. Wdro?enie my?li naukowej w ?ycie z konieczno?ci musi by zwi?zane z rozwojem technologii. Jest ?le, gdy technologia dyktuje nauce kierunek rozwoju my?li, gdy
technika staje przed etyki, gdy my?l nie liczy si z duchowo-strukturalnym uwarunkowaniem
cz?owieka. Bezkrytyczne wdra?anie w ?ycie technik eugeniki pozytywnej a szczeglnie klonowania ludzi,
odrzucanie wszelkich argumentw moralnych, przypomina niechlubne dzieje nauki kiedy
to ideologia post?pu wyznacza zakres zagadnie? badawczych. Ta sama ideologia post?pu, chocia? pochodz?ca z innego ?rd?a, spycha kierunek rozwoju nauki w drug? skrajno??, tj. utylitaryzmu.
W artykule tym autor pragnie uzasadni? konieczno?? liczenia si? przez badaczy z normami etycznymi. Samo poznanie praw przyrody nie zapewnia nauce pe?nego rozwoju je?li prawa sumienia b?d? gwa?cone."

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl