Tanatos, Eros i dziecko z klonu.

"W pracy uzasadniany jest pogl?d, ?e wsp?czesn? kultur? Zachodu cechuje wysoki poziom l?ku przed ?mierci? nosz?cy wszelkie znamiona tanatycznego kryzysu. Stanowi on efekt zu?ycia si? dotychczasowych kulturowych urz?dze? ?agodz?cych l?ki wywo?ywane cz?owiecz? sko?czono?ci?. W sytuacji przera?enia ?mierci? zmedykalizowane spo?ecze?stwa coraz wi?ksze nadzieje poczynaj? wi?za? ze wspomagan? prokreacj? i klonowaniem Homo
sapiens jako technikami zmniejszania tanatycznych trwg."
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl