KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KOMORNIKA

Sk?ada si? z trzech rozdzia?ów, które obejmuj? przepisy ogólne, wykonywanie zawodu, praca w samorz?dzie i stosunek do kolegów.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl