Czy etyka lekarska jest potrzebna?

Pytanie postawione w tytule wyst?pienia mo?e wydawa? si? retoryczn? prowokacj?. ?yjemy wszak w dobie rozkwitu wielu etyk zawodowych z etyk? biznesu i etyk? medyczn? na czele.
Z racji zatem swego istnienia i dynamicznego rozwoju etyka lekarska i medyczna s? chyba potrzebne? A jednak jak b?d? stara? si? pokaza? tytu?owe pytanie nie jest retoryczno-prowokuj?ce, lecz zapytuje o co? bardzo istotnego w praktyce lekarskiej: czy i w jakim stopniu potrzebna jest etyka zawodu lekarskiego?

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl