Dlaczego przyja?? boli?

"Prawdziwe przyja?nie rodz? si? tylko w?ród osób ?wiadomych swojego „ja”, zainteresowanych innymi lud?mi, zdolnych do empatii, lojalno?ci i oddania. Wymagaj? te? wyzbycia si? – a wi?c niezb?dnej straty – niektórych z naszych roje?, dotycz?cych przyja?ni. Wymagania stawiane wobec przyjaciela s? wysokie, a pozbywanie si? naszych iluzji zwi?zanych z przyja?ni? jest bolesne."

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl