Polityka a moralno??

"Pytanie o stosunek moralno?ci do polityki stawiane bywa w okoliczno?ciach moralnie podejrzanych. Wydaje si?, ?e typowe warunki, w jakich pytanie to pada, to sytuacja sporu politycznego, kiedy to moralne oburzenie s?u?y za argument polityczny, argument moralnie dwuznaczny. Podejrzliwo?? moja zwi?zana jest z faktem, ?e moralna krytyka politycznego stanu spraw podtrzymuje i czerpie korzy?ci z utrzymywania rozró?nienia mi?dzy sfer? moraln? i polityczn?. Moralny gniew tymczasem winien mie? intencj? czyst?, a nie wpisywa? si? w najbardziej nawet chwalebn? strategi? politycznego dzia?ania."

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl