Do?wiadczenie z embrionami ludzkimi w ?wietle normy personalistycznej.

Autor pisze, ?e je?li cz?owiek jest osob?, i je?li "by? osob?" jest to sytuacja ontyczna, a nie wynik jakiej? tylko umowy spo?ecznej, i je?li ludzki embrion jest co najmniej potencjalnie osob? to kantowska norma personalistyczna, i? osoby
nie wolno traktowa? jako ?rodka do celu, b?dzie wymusza?a zarwno zakaz klonowania cz?owieka,
u?ywania ludzkich embrionw do do?wiadcze?, jak rwnie? wszelkiej postawy w?asno?ciowej wobec jakiejkolwiek ludzkiej istoty. Zwraca te? uwag? na to, ?e klonowanie cz?owieka to usuni?cie przez technik? mi?o?ci z pocz?tkw ludzkiego ?ycia.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl