Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta

"Monografia Paw?a ?ukowa jest wybitn? prac? z filozofii medycyny. Jest kompletna teoretycznie, ?mia?a, oryginalna i ma wyra?ne konsekwencje praktyczne. Proponowana w niej metoda rozwi?zania problemów pojawiaj?cych si? w relacji lekarz?pacjent zosta?a przemy?lana i opracowana w szczegó?ach. Jest przy tym na tyle ogólna, by we wszystkich istotnych kwestiach podj?cie konkretnych decyzji pozostawi? samym zainteresowanym. W ten sposób autorowi uda?o si? z powodzeniem pogodzi? filozoficzny i medyczny punkt widzenia na relacj? lekarz-pacjent. Szczególne uznanie i podziw musi budzi? fakt, ?e normatywne propozycje zosta?y poparte autorytetem Kanta oraz wielu spo?ród najlepszych autorów zajmuj?cych si? filozofi? medycyny" z recenzji prof. dr. hab. Jacka Ho?ówki.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl