Klonowanie cz?owieka jako wyzwanie

Klonowanie jako przyk?ad wi?kszej fali wyzwa? z ktrymi trzeba si? zmierzy? intelektualnie i etycznie. Wizja pa?stwa eugenicznego i konsekwencje prawne, spo?eczne, ?wiatopogl?dowe i etyczne jego istnienia. Prba odmitologizowania problemu klonowania.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl