Coming out po polsku

Film pokazuje historie gejów i lesbijek, którzy odwa?yli si? publicznie przyzna? do swoich orientacji seksualnych. Sk?ania do refleksji nad wspó?czesnym prawem w Polsce, które wci?? nie zezwala na legalizacj? zwi?zków partnerskich osób tej samej p?ci. Przede wszystkim jednak wskazuje na problemy, nietolerancj? i dyskryminacj?, na jakie wci?? w naszym kraju nara?one s? osoby LGTB (skrót od: lesbian, gey, transsexual, bisexual).

Film mo?e stanowi? dobry wst?p do dyskusji na temat homoseksualizmu, zwi?zków partnerskich i nieustannie wracaj?cej w kulturze polskiej homofobii. Jest te? wa?nym g?osem ?rodowiska LGTB, które zdecydowa?o si? otwarcie mówi? o swoim poczuciu to?samo?ci, uczuciach i potrzebach, które cz?sto ze strachu, nie mog? by? realizowane.

kraj: Polska
rok produkcji: 2011
czas trwania: 61 minuty
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl