ETYKA I RELIGIA – OPOZYCJA CZY DOPE?NIENIE?

Powrót religii do polskich szkó? zosta? uwik?any w tak ostre spory ideologiczne – a wida?
to dok?adnie z perspektywy czasu – ?e odci?gn?? uwag? od spraw merytorycznych. A dotyczy
to obu stron: zarówno Ko?cio?a, jak i jego przeciwników, poczynaj?c od komunistów a
ko?cz?c na wolnomy?licielach. Ministerstwo Edukacji w celu za?agodzenia konfliktu posz?o
na kompromis i obok religii wprowadzi?o do programu nauczania etyk? dla tych, których
religia nie interesuje. W ten sposób, zdawa? by si? mog?o, problem zosta? rozwi?zany.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl