9 Niepos?uszenstwo obywatelskie w perspektywie historycznej

Trudno oceni? zjawisko obywatelskiego niepos?usze?stwa z perspektywy historycznej,
gdy? najcz??ciej kojarzy si? ono z pojawieniem si? poj?cia ‘spo?ecze?stwa obywatelskiego’.
Na przestrzeni dziejów mo?emy dostrzec akty niepos?usze?stwa, rozumiane, jako naruszenie
obowi?zuj?cej normy prawnej lub odrzucanie zastosowania si? do tego prawa.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl