?ród?a moralno?ci

W ?ródle znajdziemy krótki tekst Dawkinsa (ewolucjonisty krytykuj?cego kreacjonizm oraz religi?) mówi?cy o zwi?zkach, lub ich braku, mi?dzy moralno?ci? a religi?; link do filmu z ca?o?ci? debaty zatytu?owanej "Bóg, Nauka i Rozs?dek" oraz wyró?niony fragment o moralno?ci (z polskimi napisami).
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl