Cierpienie duchowe w chorobie terminalnej

Poniewa? bl duchowy wi??e si? cz?sto ze
sposobem prze?ywania przez chorego warto?ci moralno-duchowych i religijnych, dlatego mo?e on powi?ksza? trudno?ci w komunikacji mi?dzy chorym a personelem, ktry mo?e czu? si? niekompetentny w zaspokajaniu takich potrzeb. Z tego te? powodu opracowywane s? programy towarzyszenia choremu w stanie terminalnym w blu duchowym, tworzone przez o?rodki laickie i religijne. W propozycjach laickich podkre?la si? naturalno?? zjawiska ?mierci i potrzeb? uczestnictwa chorego w planowaniu wydarze? z ni? zwi?zanych. Natomiast
w programach religijnych zwraca si? uwag? na znaczenie ?mierci w osi?ganiu transcendentnego celu cz?owieka i wskazuje na religijne ?rodki wspomagaj?ce prze?ywanie tego trudnego okresu.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl