Etyka jako wiara w dobro

Religia przykazuje mi?owa?. Przykazanie to ma sens tam, gdzie bez niego mi?owanie by nie wyst?pi?o, ma sens dla tego, ktry bez niego by nie mi?owa?. Je?li jednak rozumie? owo przykazanie zarazem etycznie, to wwczas religia czyni z etyki, ktra jest mo?no?ci?, powinno??. Ale etyczno?? - jako mo?liwy charakter egzystowania - nie mo?e by? przedmiotem powinno?ci, nakazu, obowi?zku. Jej brak nie mo?e podlega? "karaniu". Etyczno?? jest twoj? mo?liwo?ci?. Gruntuje si? ona na wierze w dobro. Wierzy? w dobro znaczy: nie mie? ?adnych dowodw, ale ?yciem swym dobru ?wiadczy?. "Odpowiadanie nie jest spraw? powinno?ci, lecz mo?no?ci" - pisa? Martin Buber. Formaln? w?a?ciwo?ci? etyczno?ci jako charakterystyki ludzkiego sposobu bytowania jest, i? nie mo?na jej pozyska?, stawiaj?c sobie j? za cel dzia?ania. Inaczej mwi?c, to nie ona musi by? w naszych d??eniach "zamierzona", "intendowana", lecz co? innego. Ona pojawia si? dopiero "potem" i to w?a?nie dzi?ki temu, i? to co? innego nas porusza, okre?la nasz sposb bycia.

Etyka jako wymiar ludzkiej egzystencji jest pewnego rodzaju mi?o?ci? do bytu i wynikaj?c? z niej pieczo?owito?ci?. Takich rzeczy si? nie uzasadnia. Nie uzasadnia si? bowiem mi?o?ci, przyja?ni czy ?yczliwo?ci oraz wynikaj?cych z nich pieczo?owito?ci i po?wi?cenia.
Recenzje (1)
przezMaria Zarosa

czerwiec 24, 2010

Artyku? ukazuje, w obrazowy sposb, rozbie?no?? czy te? opozycyjno?? religii i etyki w podej?ciu do pewnych uniwersalnych warto?ci, jakimi s? np. dobro, mi?o?? bli?niego czy szcz??cie.
Trzeba przyzna? racj? stwierdzeniu o narzucaniu przez religi? przykaza? wiernym, czego nie mo?na powiedzie? o etyce, ktra jest mo?liwo?ci? opieraj?c? si? na wierze w dobro.
Autor akcentuje wyra?ne r?nice mi?dzy tym, o co chodzi cz?owiekowi w religii, a o co cz?owiekowi etycznemu.
Bardzo trafna jest refleksja autora, ?e stawiane przez religi? wysokie wymagania etyczne, nie znajduj? odzwierciedlenia w praktyce.
Jeszcze jeden zasygnalizowany problem to stosunek religii i etyki do pragnienia szcz??liwo?ci cz?owieka. W zako?czeniu artyku?u ciekawe spojrzenie na problem wiary i niewiary.

Wielo?? poruszanych w artykule problemw sk?ania do ich zg??bienia i wypracowania w?asnych os?dw, dlatego go polecam.

Wyślij recenzję»

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl