Ko?ció? bez barier

Z arcybiskupem, metropolit? warszawskim, doktorem teologii Kazimierzem Nyczem rozmawia? Piotr Paw?owskina temat niepe?nosprawno?ci. Jak ludzie nie rozumiej? problemów osób je?d??cych na wózku, barier ich ograniczaj?cych ich mo?liwo?ci

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl