Katolicka etyka ma??e?ska

Nie ma dzisiaj w?tpliwo?ci, co do faktu, i? nic bardziej nie wzbudza sprzeciwu i kontrowersji w dziedzinie nauczania Ko?cio?a katolickiego, w?ród „zwyk?ych” ludzi, jak nauczanie tego? Ko?cio?a w kwestiach etyki seksualnej, a wi?c przede wszystkim ma??e?skiej. Jedyne bowiem akty seksualne które dopuszcza moralno?? katolicka, to te, które maja miejsce w ma??e?stwie. Ka?da inna aktywno?? seksualna cz?owieka uznawana jest za „nieuporz?dkowan?”, a równie? w ma??e?stwie „przyjemno?? seksualna jest moralnie nieuporz?dkowana, gdy szuka si? jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreacj? i zjednoczenie.”
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl