“Etyczne i polityczne aspekty dyskryminacji”

Celem niniejszego opracowania jest krytyczne spojrzenie na bardzo g?o?ny i aktualny dzisiaj problem dyskryminacji i rozwa?enie jego etycznego i politycznego uzasadnienia. Innymi s?owy zadaj? pytanie – czy dyskryminacja jest usprawiedliwiona, czy te? jest dzia?aniem wbrew zasadom sprawiedliwo?ci?

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl