Krzywda zwierz?t jako problem moralny

Maria Grodecka w artykule tym pisze o krzywdzie zwierz?t hodowanych na pokarm, zwierzobjstwie, wegetarianizmie i wsp?czuciu.
Zdjęcia (1)
Recenzje (1)
przezuzarosa

czerwiec 16, 2010

1 z 1 osób uznała tę recenzję za pomocną
Artyku? jest fragmentem ksi??ki Marii Grodeckiej, pt. "Siewcy dobrego jutra" z 1990r. - traktuj?cej o ekologicznych uprawach i wegetaria?skim od?ywianiu. W tym fragmencie autorka opisuje los zwierz?t hodowlanych, wskazuj?c na okrucie?stwo im wyrz?dzane jako motywacj? do przej?cia na diet? wegetaria?sk? i podj?cie aktywnych dzia?a? w obronie zwierz?t.Osobny akapit po?wi?cony jest refleksji nad "zwierzobjstwem" (termin ma by? analogiczny do terminu ludobjstwo) - czyli zorganizowanym, zindustrializowanym zabijaniem zwierz?t. (Wydaje mi si?, ?e termin ten jest jednak niew?a?ciwy, bo ludobjstwo -s?u?y wyeliminowaniu jakiej? grupy ludzi, narodu, w hodowli przemys?owej mamy natomiast do czynienia z zast?powalno?ci?). Wg Marii Grodeckiej g?wn? motywacj? do podj?cia diety wegetaria?skiej jest wsp?czucie - uwa?a ona (w odr?nieniu od argumentacji takich osb jak P. Singer, T.Regan), ?e to nie normy, lecz nasze osobiste emocje s? jedynym, co mo?e spowodowa? zmian? naszych praktyk wobec zwierz?t.Co wi?cej uwa?a kwesti? losu zwierz?t za trudn? do przekazania, bez "uruchomienia" przez innych empatii i cho? ko?czy zdaniem:"Wegetarianizm to po prostu zdrowy rozs?dek i wsp?czucie", wydaje si? zapomina? o racjonalnej argumentacji etycznej, ktra dla niektrych ludzi (np. takich, ktrzy nie lubi? zwierz?t) mo?e by? o wiele bardziej przekonuj?ca.

Cho? fragment jest ju? do?? stary, wydaje mi si?, ?e warto przeczyta?, by zastanowi? si? nad rol? empatii i rozumu w argumentacji na rzecz wegetarianizmu.

Wyślij recenzję»

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl