KARA ?MIERCI W ?WIETLE DO?WIADCZE? WSPÓ?CZESNYCH SYSTEMÓW PRAWNYCH

Celem artyku?u jest przedstawienie problematyki kary ?mierci na ?wiecie. Ograniczaj?c si? wy??cznie do omówienia tego zjawiska jako kary przewidzianej przez
obowi?zuj?ce ustawodawstwo pa?stwowe.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl