Prawne k?opoty z pornografi?

Ka?dy, kto ma dost?p do Internetu, ma jednocze?nie nieograniczony dost?p do pornografii. Wszelkie zabezpieczenia s? iluzoryczne. Je?li nawet w sieci wprowadzony jest filtr, w postaci pytania o wiek osoby chc?cej wej?? na pornograficzn? stron?, to przecie? jest to tylko deklaracja bez ?adnej kontroli, pozwalaj?ca administratorowi twierdzi?, ?e dost?p do strony maj? jedynie osoby pe?noletnie. Podobnie z telewizj? czy pras?.

Taka, a nie inna rzeczywisto?? powoduje, ?e co jaki? czas pojawiaj? si? g?osy osb chc?cych przeciwdzia?a? powszechnemu dost?powi do pornografii. Zawsze jednak rodzi to te same pytania natury zasadniczej: czym jest pornografia? Kogo przed ni? nale?y chroni?? Kogo pa?stwo ma ?ciga? i kara? w zwi?zku z tym zjawiskiem?

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl