DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. DIAGNOZA SYTUACJI

W ostatnich latach powstało w Polsce kilka opracowań dotyczących zagadnień dyskryminacji na tle rasowym,
narodowościowym czy etnicznym. Dotyczyły one w dużej mierze zagadnienia traktowania przez polskie społeczeństwo
Romów, kwestii związanych z mową nienawiści i stosunkiem Polaków do żydów czy też problematyki
mniejszości narodowych w Polsce. Analizie poddawane były zarówno uregulowania prawne, jak również praktyka
ich stosowania – poprzez wywiady z przedstawicielami danych grup, analizę akt sądowych czy doniesień medialnych.
Powstały także opracowania dotyczące cudzoziemców, jednak w niewielkim stopniu diagnozowały one
zjawisko dyskryminacji w odniesieniu do tej grupy osób. Badano postawy społeczeństwa polskiego wobec osób
o innej narodowości czy rasie?
Artykuł traktujący o zjawisku dyskryminacji cudzoziemców w Polsce..

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl