Terrorstorm 2nd - 1/13

Poprzez ca?? histori?, agencje rz?dowe dokonywa?y ataków terrorystycznych na swoich w?asnych obywatelach. S?u?y?o to za pretekst do zwi?kszenia nad nimi kontroli i ich zniewalania.

TerrorStorm pokazuje jak na przestrzeni ostatniego stulecia zachodni przywódcy mordowali obywateli swoich krajów, pozuj?c jednocze?nie na ich wybawców. Z filmu tego dowiemy si?, ?e ataki z 11 wrze?nia w Nowym Jorku, 7 lipca w Londynie i inne zamachy terrorystyczne nie zosta?y przygotowane i przeprowadzone przez tych, których si? o to oskar?a.

Dokument ten, to tak?e opowie?? o systemach kontroli, które stworzono, by zamkn?? oczy obywatelom Zachodu na otaczaj?c? ich rzeczywisto??.
Doskona?a analiza historycznych wydarze?, do uczestnictwa w których rz?dy po wielu latach wreszcie si? przyzna?y.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl