Wokó? problemu klonowania cz?owieka

Technologia klonowania somatycznego ssaków jest wci?? ma?o efektywna, trwaj? jednak intensywne prace nad jej udoskonaleniem. Zwa?ywszy na du?e podobie?stwo biologiczne ludzi i zwierz?t mo?e by? ona w nieodleg?ej perspektywie zastosowana do klonowania
cz?owieka i tak udoskonalona, ?e stanie si? technologi? bezpieczn?. Nawet przy takim za?o?eniu
uwa?ane jest to przez autora poni?szego tekstu za irracjonalne i gro?ne klonowanie cz?owieka dla uzyskania jego kopii (osobny problem stanowi klonowanie cz?owieka w celach terapeutycznych). ?ycie, które powstaje z po??czenia komórki jajowej z plemnikiem jest nieprzewidywaln? wprawdzie kombinacj? mo?liwo?ci genetycznych, ale jest zarazem niepowtarzaln? szans? cz?owieka, zarówno w wymiarze
jednostkowym jak i gatunkowym. ?ycie powsta?e w wyniku powielania osobnika ju? ukszta?towanego jest wielk? redukcj? nie tylko w biologicznym znaczeniu. Dzia?anie takie to przejaw
skrajnego egocentryzmu i totalitarnego my?lenia, a jego zwolennikom nale?a?oby postawi? wprost pytanie: czy bior? pod uwag? sklonowanie siebie. Odpowied? twierdz?ca przybli?y?aby
inwentaryzacj? rzeczywistych powodów tej akceptacji.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl