Reakcja NATO na terroryzm

Terroryzm nie zawsze by? postrzegany przez NATO jako tak istotny problem bezpiecze?stwa. Chocia? Koncepcja Strategiczna z 1999 roku dokument okre?laj?cy wyzwania dla Sojuszu oraz sposoby ich pokonywania dostrzeg?a terroryzm jako nowe zagro?enie w erze postzimnowojennej, pa?stwa cz?onkowskie NATO po?wi?ca?y tej kwestii niewiele wsplnej uwagi a? do wydarze? z 11 wrze?nia 2001 roku.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl