Scena Polityczna

Wbrew pokutuj?cemu pogl?dowi dzisiejsza scena polityczna nie jest podzielona na 2 cz??ci, lewic? i prawic?, lecz na 4 g?ówne obozy polityczne, ró?ni?ce si? wyborem po??danego modelu cywilizacyjnego oraz metodami na jego osi?gni?cie.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl