Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro?

Stanowisko etyki katolickiej wobec wielu problemw moralnych ulega?o zmianie wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Czasem ulega?o ono z?agodzeniu (wyst?pki wobec wiary nie s? tak pot?piane jak w ?redniowieczu), a niekiedy zaostrzeniu jak w przypadku aborcji. Etyka katolicka nie nad??a z opisem nie tylko wsp?czesnych, ale i wielu tradycyjnych problemw moralnych.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl