Kategoria zawiera 13 pozycji zwiÄ…zanych z blogiem grupowym

Niektórzy twierdz?, ?e propagowanie antykoncepcji to szerzenie „cywilizacji ?mierci”. Co prawda, aby umrze?, trzeba si? urodzi?. Jednak poza tym szczegó?em, ?mier? w sensie stanu, jako fakt nieistnienia, nie ró?ni si? od faktu nieistnienia z powodu bycia nienarodzonym. Nie b?d? si? tu zajmowa? metafizyk?. My?l? tylko, ?e w wyró?nionym sensie „cywilizacj? ?mierci” mo?na by ??czy? równie? z wegetarianizmem.

Przeczytano: 6327
Dodane przez w w Zwierz?ta

Cz??? wegetarian i obro?ców zwierz?t uznaje, ?e jedzenie mi?sa jest moralnie z?e. Zazwyczaj ocena taka ma ogólny charakter i nie bierze pod uwag? istotnych ró?nic mi?dzy gatunkami hodowanych zwierz?t. Ten sam rodzaj zarzutów stosuje si? w odniesieniu do spo?ywania wo?owiny, wieprzowiny, baraniny, kurczaków czy ryb. Z drugiej strony, spotka? mo?na przekonanie, ?e je?li kto? ma problemy ze zmian? diety na bezmi?sn?, zawsze lepiej jest zosta? semiwegetarianinem ni? tkwi? przy diecie mi?snej. Niejednokrotnie za najmniej moralnie naganne uznaje si? spo?ywanie ryb (ichtiwegetarianizm), dieta taka oceniana jest bowiem z wi?kszym uznaniem ni? krytykowane zwyczaje mi?so?erców. Cho? w?ród wegetarian spo?ywanie jedynie ryb uznaje si? za zatrzymanie si? w pó? drogi do zalecanej postawy moralnej, tj. pe?nego wegetarianizmu lub weganizmu, ichtiwegatarianizm traktuje si? je jako wyraz troski o dobrostan zwierz?t i moralnie lepsze rozwi?zanie ni? pozostanie typowym mi?so?erc?. Jak b?d? jednak dowodzi? spo?ywanie ryb jest z perspektywy trzech szeroko akceptowanych przez obro?ców praw zwierz?t za?o?e? etycznych moralnie najgorszym rozwi?zaniem. Osoby jedz?ce jedynie ryby w ?wietle przekona? zak?adanych przez samych wegetarian dzia?aj? bowiem moralnie gorzej ni? osoby, które s? pe?nymi mi?so?ercami.

Przeczytano: 25214
Dodane przez w w Zwierz?ta

W pewnym momencie mojego ?ycia znany obro?ca praw zwierz?t Peter Singer przekona? mnie, ?e niemoralne jest spo?ywanie mi?sa. Postanowi?em zosta? wegetarianinem, obiecuj?c sobie, ?e wytrwam cho? jeden rok. Nie jad?em mi?sa prawie rok. Trudno?ci w byciu polskim wegetarianinem zwyci??y?y. Po tym eksperymencie pozosta?o jednak we mnie przekonanie, ?e spo?ywanie mi?sa, cho? powszechnie akceptowane i kulturowo bardzo wspierane,  jest niemoralne. Zacz??em mie? jednak w tej sprawie w?tpliwo?ci. Doszed?em bowiem do wniosku, ?e, bior?c pod uwag? utylitarystyczn? etyk? P.Singera, mog? pozwoli? sobie na jedzenie wo?owiny. Wbrew stereotypom i zgodnie z utylitaryzmem spo?ywanie wo?owiny jest bowiem wielokrotnie mniej niemoralnie ni? np. spo?ywanie ryb. W gruncie rzeczy osoby, które nak?aniaj? do pe?nego wegetarianizmu dzia?aj? moralnie gorzej ni? te, które promuj? jedzenie mi?sa wo?ów. Stanowisko to nazywa si? beefizmem.

Przeczytano: 119202

Dodane przez w w Zwierz?ta

Chcia?bym za?o?y? tu osobny w?tek podnosz?cy specjalnie kwesti?, czy etyka musi by? antropocentryczna. Moim zdaniem nie istnieje inna etyka. Jako utylitarysta jestem ?wiadom trudno?ci, jakie na gruncie utylitaryzmu mo?na by wysun?? wobec tego twierdzenia. Prosz? pozwoli?, ?e szerzej rozwin? swoje wywody w tej kwestii nast?pnym razem. Tu chcia?bym dotkn?? dwóch istotnych tez okre?laj?cych antropocentryczno?? etyki, wchodz?c zarazem w polemik? z tekstami Pani Urszuli Zarosy. 

Przeczytano: 26310

Przyznawanie wyj?tkowej, przyrodzonej warto?ci ?ycia ka?demu cz?owiekowi, czyli osobnikowi gatunku Homo sapiens jest rzecz? znamienn? dla przedstawicieli antropocentrycznej doktryny chrze?cija?skiej w etyce.[1] Zwykle punktem centralnym argumentacji na rzecz unikalnego znaczenia godno?ci ludzkiej jest odwo?anie do takich cech warunkuj?cych podmiotowo?? moraln?, jak samo?wiadomo?? i wolno?? wyboru[2]. ?wiadczy to o kontynuacji argumentacji na rzecz uznania „osoby” jako jedynego podmiotu moralnego. T? osob?, czy podmiotem moralnym, mo?e by? jedynie cz?owiek. Dlaczego? 

Przeczytano: 7957
Dodane przez w w Zwierz?ta

W samym USA w niewoli przebywa ok. 3000 wielkich ma?p cz?ekokszta?tnych. Wiele z nich poddawanych jest badaniom biomedycznym, inne trzymane s? w cyrkach, ZOO, lub prywatnych mieszkaniach. Prawa cz?owieka zosta?y stworzone, by?my unikn?li dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, pochodzenie, ras?. Czy mo?emy zatem utrzyma? dyskryminacj? z uwagi na przynale?no?? gatunkow?? Je?li za? gatunek jest kryterium arbitralnym, to co jest jako?ci?, jaka zapewnia prawa wszystkim ludziom, a jednocze?nie odbiera je pewnej grupie zwierz?t tak blisko z nami spokrewnionej?

Oznaczone w: szowinizm gatunkowy
Przeczytano: 5192

Podmiotowo?? moralna?yjemy w czasach gatunkowego szowinizmu, a zabijaj?c zwierz?ta dla ich mi?sa, skór, czy w celach naukowych, post?pujemy niemoralnie – dowodzi Peter Singer. Jednak to na ?amach jego najpopularniejszej ksi??ki znale?? mo?emy argument, który usprawiedliwia si?ganie po paluszki rybne. Czy zatem jego teoria i pogl?dy dotycz?ce traktowania zwierz?t s? spójne? A mo?e warto j? uzupe?ni? tak, by sta?a si? mocnym narz?dziem w walce z mi?o?nikami hamburgerów?

Przeczytano: 8845

Dodane przez w w Zwierz?ta

Kolejny dzie? pobytu w Misji Katolickiej w stolicy Mali – Bamako, w dzielnicy Badalabougu. A w?a?ciwie kolejna noc. Trudno mi by?o zasn??, gdy? na s?siedniej, cichej co dnia posesji, bardzo d?ugo i g?o?no szczeka?y psy. By?am z?a, ?e nie mog? przez nie odpoczywa?.

Przeczytano: 5726