Najnowsze wpisy

Dodane przez w w Konferencje
After War Ends
Ju? pod koniec sierpnia odb?dzie si? kolejne, ju? czwarte, spotkanie Grupy Wojennej - ELAC Workshop Meeting. Tym razem warsztaty b?d? koncentrowa? si? na sprawach zwi?zanych z post bellum. Poni?ej kr髏ki opis zapowiadaj?cy spotkanie (w j?zyku angielskim). Osobi?cie nie mog? si? doczeka? kolejnego spotkania w Merton College. Tym razem g?體ni go?cie to: Professor Gabriella Blum (Harvard), Professor Ariel Colonomos (Science Po), Dr Janina Dill (Oxford), Professor Cecile Fabre (Oxford), Professor Jeff McMahan (Rutgers), Professor Darrel Moellendorf (San Diego), Dr David Rodin...
Przeczytano: 12438
Dodane przez w w Religia

Xiao - Fundament chi?skiej moralno?ci

Czym jest xiao?

Xiao to chi?ski termin oznaczaj?cy sprawno?? moraln?, kt髍a odpowiada za w?a?ciwe traktowanie swoich rodzic體. Trudno znale?? odpowiednik tego s?owa w j?zykach europejskich. W angielskich t?umaczeniach jest najcz??ciej oddawane jako 刦ilial piety. Na j?zyka polski bywa przek?adane jako 刵abo?no?? synowska. S?dz?, ?e polski termin oddaje co? z ducha xiao sugeruj?c niejako, ?e rodzicom nale?y si? co? na kszta?t religijnej czci, co nie jest dalekie od prawdy. Dlatego te? w niniejszym artykule b?d? zamiennie stosowa? poj?cia xiao i nabo?no?ci synowskiej, przy zastrze?eniu, ?e m體i?c 刵abo?no?? synowska b?d? mia? na my?li zar體no xiao syn體 jak i c髍ek.

Przeczytano: 15620
X powiedzia? 刢zarnuch o Y-ku. To s?owo jest uwa?ane powszechnie za obra?liwe. Dowiaduj? si? o wypowiedzi X-a. Nie jestem murzynem, wi?c nie czuj? si? obra?ony. Jednak uwa?am, ?e X zas?uguje na kar?, przynajmniej w postaci dezaprobaty moralnej (pot?pienia moralnego X-a za dokonanie rzeczonego aktu mowy) z mojej strony i ze strony wszystkich ludzi uznaj?cych zasad? moraln?, ?e nie powinno si? nikogo obra?a?. A je?li Y m體i: 刵ie ma problemu, nie czuj? si? obra?ony i m體i tak, poniewa? twierdzi, ?e X...
Przeczytano: 45803

Dodane przez w w Konferencje
Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na og髄nopolsk? konferencj? interdyscyplinarn? Takie jak my?, kt髍a odb?dzie si? w dniach 28-30 wrze?nia 2012r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci?skiego. Tematyka konferencji: Przez wiele wiek體 zwierz?tom odmawiano zdolno?ci do ?wiadomego odczuwania b髄u, rozumno?ci, czy samo?wiadomo?ci. W ?wietle najnowszych odkry? naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierz?ciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu g?si na foie grass w Polsce, zakaz testowania kosmetyk體 na zwierz?tach...
Przeczytano: 11364

Dodane przez w w Utylitaryzm
Oczywi?cie, ?e gdyby mo?na by?o leczy? doros?ych psychopat體, to nale?a?oby to robi?, nawet wbrew ich woli i nawet, gdy nie pope?nili jeszcze ?adnego przest?pstwa. Stosuje si? tu ten sam argument, jaki wyra?aj? autorzy 凱sychopatologii w odniesieniu do zaburze? zachowania u dzieci: 凬a d?u?sz? met? intensywne interwencje, takie jak terapia wielosystemowa, mog? nie tylko poprawi? ?ycie dziecka, ale r體nie? ocali? ?ycie innych, kt髍zy w ko?cu mogliby si? sta? ofiarami dziecka z zaburzeniem zachowania [Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David...
Przeczytano: 8837

Dodane przez w w Religia

Istnieje pogl?d, wed?ug kt髍ego wszystkie religie przedstawiaj? t? sam? prawd?, ale w r?ny spos骲. ??czy si? z nim cz?sto pogl?d drugi twierdzenie, ?e tradycyjne prawdy religijne powinny zosta? zrewidowane w taki spos骲, aby zgadza?y si? z twierdzeniami nowoczesnej nauki. W ten spos骲 powstanie duchowo?? pozbawiona przes?d體 i jednocze?nie zaspokajaj?ca potrzeby cz?owieka. ??czenie takich przekona? nie jest bynajmniej czym? nowym. Jednak?e obecnie staje si? zn體 popularne.

Przeczytano: 4454

Dodane przez w w Samob骿stwo
My?l, ?e mamy si? zabi?, robi nam dobrze (Emil Cioran, 刏?y demiurg) Jednym robi dobrze, drugim robi ?le nawet bardzo ?le. Samob骿stwo 枲 ?wiadomy i celowy czyn, kt髍ego celem jest odebranie sobie ?ycia (1) by?, jest i b?dzie konfliktem moralnym, na kt髍y patrzy si?, najcz??ciej, z g髍y. W dobie zaniku krytycznego my?lenia, wywy?szenia pragmatycznych i egoistycznych cel體 ?ycia oraz ?wiadomo?ci materialistycznej dobrowolne odebranie sobie ?ycia jest dowodem 剆?abo?ci, 刵iewydolno?ci spo?ecznej, czasami 刢horoby psychicznej oraz 剆zale?stwa. Dla jeszcze...
Przeczytano: 11131

Dodane przez w w Inne
Ja walcz? o wolno?? o przysz?o??, o Albo-Albo. Oto jest skarb, jaki zostawi? pragn? tym, kt髍ych tu na ziemi kocham (S鴕en Kierkegaard, Faz) Kto? musia? niegdy? po raz pierwszy powiedzie?, ?e ?ycie nie jest bajk?. Cz?sto powtarza 剆i? ten utarty zwi?zek frazeologiczny, jak r體nie?: nikt nie m體i?, ?e b?dzie ?atwo. Odpowiednie rzeczy s?owo w tej kwestii da? jeden z najwybitniejszych (ale niekoniecznie, kto co/kogo lubi) XIX-wiecznych filozof體 i poeta romantyczny Du?czyk S鴕en Kierkegaard (1813-1855). Nazywany dzisiaj 剋ielkim samotnikiem...
Przeczytano: 9119