Najnowsze wpisy

Dodane przez w w Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja b?d? po stronie porz?dku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, cho? nie wierz?) a? do ko?ca moich dni; tak?e umieraj?c (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Przeczytano: 6874

Dodane przez w w Utylitaryzm
Utylitarysta musi by? konsekwentny. Do rozwa?enia jednej z konsekwencji utylitaryzmu zainspirowa? mnie niniejszy fragment powie?ci Brühl J. I. Kraszewskiego: „– Nam przy królewiczu potrzeba cz?owieka, który by ca?kiem by? naszym, nam s?u?y?, od nas zawis?. Fryderyk jest gnu?ny, jemu us?a? mi?kkie ?o?e, urz?dzi? mu jego uciechy ulubione, da? mu oper?, polowanie i obrazy. Któ? wie – westchn?? – mo?e co? wi?cej jeszcze… Przyby?y brew namarszczy?. – Smutna to rzecz – przerwa? – gdy w wielkiej sprawie do ma?ych i wstr?tnych ?rodków ucieka?...
Oznaczone w: konserwatyzm utylitaryzm
Przeczytano: 9176

Dodane przez w w Inne

altWe make moral decisions all the time, but do we really understand why we make them? Dr Robert Aunger explains how the ‘Test Your Morality’ experiment hopes to unlock the explanations for our personal moral choices.

Whether we know it or not, we are constantly faced with moral choices. Should you keep the wallet you just found on the street? Or tell that person on the train to take their feet off the seat? Or recycle your rubbish?

Oznaczone w: BBC Morality Test
Przeczytano: 30784
„Lepiej by? niezadowolonym cz?owiekiem, ni? zadowolon? ?wini?; lepiej by? niezadowolonym Sokratesem, ni? zadowolonym g?upcem. A je?eli g?upiec i ?winia s? innego zdania, to dlatego, ?e umiej? patrze? na spraw? wy??cznie ze swego punktu widzenia. Drugiej stronie oba punkty widzenia s? znane” . [1] W moim eseju [2] pragn? ukaza? „ludzk? twarz” utylitaryzmu (zasady u?yteczno?ci) w uj?ciu „Utylitaryzmu” Johna Stuarta Milla, która nijak ma si? do dystopii oraz „wykrzywionego utylitaryzmu” ukazanego w opowiadaniu „Ci, którzy odchodz? z Omelas”   Ursuli Le Guin....
Przeczytano: 18545

Dodane przez w w Inne
Jaki? czas temu pisa?am, jak wspania?a jest mo?no?? uczenia si? poprzez naci?ni?cie play i ogl?dania wyk?adów na youtube. W tym wpisie podziel? si? z Wami linkiem, który spowoduje, ?e w zaciszu w?asnego domu b?dziecie mogli s?ucha? komentarzy ?wiatowej s?awy filozofów. S? one w j?zyku angielskim ale wierz?, ?e z tym nie b?dzie problemów!     "Philosophy Bites" i ponad 160 wyk?adów! Kliknij, usi?d? wygodnie i rozkoszuj si?! Poza tym, przypominam Wam wywiad z profesorem Jeffem McMahanem, który przeprowadzi?am pó? roku...
Przeczytano: 6136

Strajki, bunty, powstania, protesty, przewroty, rozróby. Polacy potrafi? by? niepos?usznymi obywatelami. Zazwyczaj praktyk? wyprzedzali?my teoretyczny namys?. Ale nadrabiamy!  Ukaza?a si? w?a?nie kolejna ksi??ka na temat etycznych form buntu: "Niepos?usze?stwo wobec prawa" Miros?awa Rutkowskiego.

Czy prawo mo?na przekroczy? w sposób usprawiedliwiony i moralnie dopuszczalny? Czy niepos?usze?stwo wobec prawa to tylko negatywna postawa sprzeciwu? W jakiej sytuacji mo?na uciec si? do nielegalnych dzia?a?? Czy zawsze konieczne jest wcze?niejsze wyczerpanie legalnych ?rodków? Kiedy niepos?usze?stwo staje si? gro?nym nadu?yciem? Czy u?ycie przemocy poza prawem bywa usprawiedliwione? Jak pisze Miros?aw Rutkowski, uporczywy sprzeciw wobec prawa takich postaci jak Mahatma Gandhi, Martin Luther King lub Henry David Thoreau doprowadzi? do znacz?cej poprawy ?ycia ludzi w skali masowej, budz?c sumienie i poczucie jednostkowej to?samo?ci obywatelskiej. Dzi?ki tym s?ynnym aktom niepos?usze?stwa problem „z?ego prawa” i zalegalizowanej krzywdy ludzi wzbudzi? zainteresowanie ?wiatowej opinii publicznej. I cz?sto to w?a?nie takie akty s? ?ród?em lepszego prawa – dzi?ki nim prawo si? rozwija, doskonali, ?yje. [z opisu ksi??ki w ksi?garni PWN]

 
Przeczytano: 5504

Dodane przez w w Recenzje
Znacie to uczucie, kiedy wchodzicie do ksi?garni pe?niej ksi??ek i macie ochot? przytuli? rega?y? Ja dzisiaj tak mia?am wchodz?c do Blackwella w Oxfordzie. Poza tym zapach druku i drewna jest wprost przepi?kny... Po odwo?aniu wyk?adów ELACu postanowi?am nie marnowa? dnia i zasz?am do ksi?garni - obieca?am przecie? podzieli? si? z Wami nowo?ciami wydawniczymi! Niektóre wymienione przeze mnie w tym wpisie ksi??ki nie b?d? takimi a? nowo?ciami, jednak dla mnie s? nimi bo dopiero co si? z nimi zapozna?am- zatem w...
Przeczytano: 4663
Roboty zamiast ?o?nierzy, kwestia naci?ni?cia "czerwonego guzika" lub zaprogramowania a problem przeniesienia odpowiedzialno?ci moralnej, problem kryterium odpowiedzialno?ci moralnej ?o?nierzy oraz prawowitego celu ataku na wojnie, to tylko nieliczne kwestie poruszone podczas wyk?adów organizowanych przez Uniwerytet w Oxfordzie. Mieszkaj?c w Oxfordzie ucz?szczam na wyk?ady zorganizowane przez Uniwersytet Oxfordzki, a dok?adnie przez Departament Polityki i Stosunków Mi?dzynarodowych, ELAC (Instytut Etyki, Prawa i Konfliktów Zbrojnych) oraz Departament Historii, który realizuje program: CCW: Zmieniaj?c Charakter Wojny.  Na pocz?tku tego miesi?ca goszczono dwie interesuj?ce postaci:...
Oznaczone w: Boylan Uwe Steinhoff
Przeczytano: 3768